Denní harmonogram

Výchovně vzdělávací činnost je realizována průběžně dle plánovaných cílů. Spontánní a didakticky zacílené činnosti jsou vyvážené, dětem je ponechán dostatečný prostor pro volnou hru. Učení dětí vychází z přirozených situací, respektuje jejich vývojová specifika, má činnostní, situační prožitkový a kooperační charakter. Skupinová a individuální práce s dětmi převažuje nad frontální.

6:30 otevření MŠ
6:30 – 8:30 Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání; 
děti se scházejí zpravidla v jedné třídě; 
hry, činnosti a aktivity dětí podle jejich volby a výběru; 
činnosti dle vzdělávací nabídky učitelky – individuální, skupinové, frontální (ranní úkol v rámci aktuálně zařazeného tématu); individuální a skupinová práce s předškoláky i s mladšími dětmi
8:30 – 9:10 Průběžná samoobslužná nebo společná svačina podle potřeb dětí; spontánní, hrové a pohybové aktivity dětí dle jejich volby a výběru – individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých výchovných oblastech, edukační skupinové nebo individuální aktivity řízené pedagogem
9:15 – 9:45

Postupné dokončení činností a prací. 
Společné, skupinové či individuální činnosti, hry a aktivity nabízené a řízené učitelkou dle vzdělávací nabídky, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP; komunitní kruh a přivítání dne, pravidelné pohybové aktivity, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti.

9:45 – 10:10

Samostatná příprava dětí na oběd – chystání prostírek, talířů a příborů. Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, odchod na pobyt venku, v letních měsících a při příznivém počasí  již dříve (od 9.15h.) Pokud není vhodné počasí – pohybové a jiné aktivity ve škole. Oblékejte děti podle počasí, denně chodíme ven – nechodí se jen v případě silného větru, mrazu pod – 10 stupňů, dešti, mlze, při mimořádně silném slunečním záření.

10:10 – 11:30 Pobyt venku. Během pobytu venku probíhají řízené činnosti a aktivity, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP, je kladen důraz zejména na pohybové aktivity, na seznamování dětí s přírodou i okolním společenským prostředím; na přímé poznávání okolní reality.
11:45 – 12:30 Převlékání a ukládání oblečení do skříněk, osobní hygiena dětí, společný oběd, ukládání k odpočinku.
12:15 – 12:45 Doba určená k vyzvednutí dětí, které odcházejí po obědě.
12:30 – 14:10 Začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku, respektující rozdílné potřeby dětí, pravidelný poslech pohádky nebo příběhu, práce s dětskou literaturou – četba na pokračování; poslech ukolébavky, relaxační hudby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku – klidné činnosti bez rušení spánku ostatních, postupné vstávání, úklid lůžkovin.
14:20 – 14:45 Osobní hygiena, odpolední svačina.
14:45 – 16:30 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 
Volné hrové a pohybové aktivity dle volby dětí; pedagogem řízené skupinové nebo individuální pohybové, hudební, výtvarné, dramatické, literární, rozumové a řečové aktivity, logopedické chvilky; soustředění dětí v určené třídě či na zahradě.
16:30 uzavření MŠ

Stanovený základní denní harmonogram může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Prezentace mateřské školy
Mateřská škola se prezentuje na webových stránkách fotografiemi či videozáznamy. Rodiče jsou s touto skutečností obeznámeni. Rodiče, kteří si nepřejí, aby jejich dítě bylo součástí prezentace, tuto skutečnost písemně oznámí ředitelce školy.