Kdo jsme, kam směřujeme a co nabízíme

Kdo jsme a kam směřujeme

Naše kredo:  Velké změny začínají od nejmenších

Jsme jediná univerzitní mateřská škola v Olomouci a nabízíme ve spolupráci s univerzitními odborníky moderní předškolní vzdělávání s cílem rozvíjet a podporovat u dětí dovednosti a postoje pro úspěšný život v 21. století. Děti jsou vzdělávány v estetickém rodinném prostředí s nadstandardním materiálním vybavením. 

 

Klíčové principy vzdělávání dětí v univerzitní mateřské škole pro úspěšný život v 21. století:

 • Motivace dětí k osobnímu rozvoji a k dalšímu učení (Nebojím se chyby – chyba je příležitost se něco nového naučit)
 • Maximální podpora pozitivního sebepojetí a sebevědomí dětí a zároveň respekt k ostatním (Když si budu věřit, dokážu velké věci. Kamarádi mi pomohou.)
 • Podněcování dětské zvídavosti, kreativity a vedení dětí k samostatnému řešení problémů (Aktivně se zajímám  o svět a o dění kolem sebe, snažím se přijít věcem na kloub a pochopit je, přemýšlím, zaujímám stanovisko, sám si poradím a vyřeším problém)
 • Vedeme děti k adaptabilitě a k psychické a fyzické odolnosti, protože ve stále měnícím se světě se bez těchto vlastností ve svém budoucím životě neobejdou. Cíleně každodenně rozvíjíme dětskou motoriku, děti jsou v pohybu, cvičíme, hrajeme pohybové hry, jsme denně co nejdéle venku (s výjimku extrémního počasí)
 • Vzdělávání dětí je založeno na jejich vlastní zkušenosti, zkoumání, experimentování, bádání a hledání souvislostí
 • Cílená podpora vytváření vztahu dětí k přírodě a k místu, kde bydlí (environmentální senzitivita) ve spojení s praktickými kompetencemi něco pro přírodu udělat  – umět přemýšlet o sobě, o světě, rozhodovat se, přebírat zodpovědnost – globální výchova
 • Podpora jazykového vzdělávání – vzdělávání  dětí probíhá v českém jazyce, seznamování s angličtinou probíhá bezplatně dvakrát týdně pro předškoláky formou 35 minutových lekcí (zajištěno univerzitními odborníky) Navíc je angličtina průběžně začleňována do běžných vzdělávacích činností a přirozených situací v průběhu dne.

Spolupráce s Univerzitou Palackého 

Propojení s univerzitou jako zřizovatelem a zejména spolupráce s rodiči dětí, nám umožňuje nad rámec školního vzdělávacího programu zařazovat unikátní vzdělávací aktivity v oblasti jazykové, přírodovědné, umělecké a polytechnické včetně možnosti exkurzí  na některá specializovaná pracoviště UP a účasti dětí na edukačních workshopech. Úzce spolupracujeme zejména s Pedagogickou fakultou UP při realizaci a ověřování vzdělávacích projektů, studenti  pedagogické fakulty doplňují vzdělávací aktivity mateřské školy formou divadel, dramatických vystoupení, představení a projektových dnů.  Také Přírodovědecká fakulta nám umožňuje exkurze na svá pracoviště. Pravidelně navštěvujeme atraktivní vzdělávací programy v nedaleké Pevnosti poznání (Interaktivní muzeum vědy při UP – malá vzdálenost od mateřské školy)

 

Pedagogická strategie našeho týmu:

 •  Klademe důraz na osobní přístup k dětem i rodičům. Jsme otevření k používání vybraných inovativních a alternativních metod a moderních trendů a poznatků ve vzdělávání, využíváme zkušenosti ze zahraničních stáží  
 • Respektujeme jedinečnost každého dítěte a vzdělávání stavíme na jeho silných stránkách
 • Důvěřujeme dětem a přenášíme na ně zodpovědnost za své chování a činy, společně zlepšujeme prostředí mateřské školy a její okolí
 • Volíme komunikační strategie k podpoře kladného sebepojetí dětí a k jejich vnitřní motivaci poznávat svět
 • Stále se vzděláváme a pracujeme na svém profesním rozvoji
 • Preferujeme vzdělávání dětí v malých skupinách a vedeme je k hledání a pochopení souvislostí
 • Děti jsou aktivními účastníky vzdělávání a jsou vedeny k objevování světa prostřednictvím vlastní činnosti, pohybu, zkušenosti, prožitků, hledání, bádání a experimentování. 
 • Hravost, radost, svoboda, odpovědnost, příroda, pohyb, důvěra, bezpečí, šťastné dětství, humor, spontaneita

 

Co nabízíme

 •  Dvoutřídní mateřskou školu rodinného typu s nepřeplněnými třídami a s osobním přístupem k dětem i k rodičům;
 • Dostatek pedagogického personálu umožňuje individuální přístup, respekt k osobnostem jednotlivých dětí a jejich emocionální podporu;
 • Klidné prostředí v blízkosti parku a přírody s výbornou dopravní obslužností;
 • Nadstandardní materiální vybavení kvalitními didaktickými pomůckami, výtvarným materiálem, hračkami a knihami pro práci s dětmi;
 • V každé třídě je k dispozici klavír –  denně hrajeme, zpíváme a muzicírujeme s dětmi pro radost;
 • Propojení tříd a heren s venkovním prostředím – vstup na zahradu mateřské školy přímo ze tříd;
 • Unikátní vzdělávací programy pro děti  ve spolupráci s univerzitními odborníky;
 • Pravidelné návštěvy edukačních programů v Pevnosti poznání
 • Pravidelná bezplatná výuka angličtiny pro děti rok před vstupem do školy dvakrát týdně ve spolupráci s UP (součást vzdělávacího programu);
 • Přirozená integrace angličtiny do vzdělávání a do života třídy – používání vybraných anglických frází a slov během dne ve spojení s právě probíhajícími činnostmi v mateřské škole;
 • Pravidelná bezplatná logopedická péče dvakrát týdně ve spolupráci s UP;
 • Kroužek flétny (pro zájemce);
 • Lyžařský výcvik ve spolupráci s organizací Rok s pohybem (pro zájemce);
 • Pravidelné výtvarné a kreativní činnosti  pro všechny děti za použití finančně náročných různorodých materiálů a výtvarných technik jsou součástí vzdělávacího programu a neplatí se zvlášť jako kroužek – zahrnuto ve školném (podpora rozvoje kreativity a tvůrčích schopností dětí); 
 • Pravidelná a systematická příprava dětí na vstup do školy – vybrané specifické vzdělávací aktivity pro skupinovou a individuální práci s dětmi rok před zahájením školní docházky, vlastní pracovní sešity pro předškoláky, práce s nadstandardní nabídkou didaktických a pracovních materiálů, sešity grafomotorických cvičení velkého formátu pro každé dítě (bezplatně – součást školného, neplatí se zvlášť);
 • Mikulášská a vánoční nadílka jednak společná pro všechny děti a jednak vánoční osobní dárek a mikulášský osobní balíček pro každé dítě zvlášť (rodiče nehradí, pokryto z darů a ze školného)
 • Mnoho různých doplňkových akcí a zajímavých vzdělávacích programů;
 • Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání;
 • Rozvoj pohybových dovedností, pravidelná cvičení s rozmanitým náčiním, joga pro děti, cvičení s hudbou, různorodé TV aktivity, pobyt venku –  cvičení a hry venku a delší tematicky zaměřené vycházky