Stravné a školné

STRAVNÉ

Strava je do mateřské školy dovážena ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Řezníčkova v Olomouci a je připravována podle výživových norem pro děti předškolního věku a v souladu s hygienickými požadavky na stravovací služby. V mateřské škole je dětem strava vydávána třikrát denně prostřednictvím výdejny stravy. (přesnídávka, oběd, odpolední svačina, pitný režim)

Ke stravování se děti do školní jídelny přihlašují prostřednictvím přihlášky, kterou je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve školní jídelně. (k dispozici na webových stránkách školní jídelny)

Celodenní cena stravného za jedno dítě ve věku 3-6 let je od 1. 9. 2022 stanovena na 52,- Kč. V ceně je zahrnuta ranní svačina + oběd + odpolední svačina + celodenní pitný režim.
Kromě jídla je v rámci školního stravování zajištěn pro děti také pitný režim. Ve všech záležitostech ohledně stravování, tj. plateb, přihlašování a odhlašování obědů a s případnými dotazy se rodiče obracejí na Školní jídelnu při ZŠ a MŠ Řezníčkova.

Pro děti od 7 let (v případě odkladu školní docházky) je cena celodenního stravného 57,- Kč.

Jídelní lístek na každý týden naleznete na nástěnce při vstupu do mateřské školy a na webových stránkách školní jídelny.

Kontakty: 
vedoucí školní jídelny paní Žáková: 588 50 50 48
účetní školní jídelny paní Štenclová 588 50 50 49

Přihlášení a odhlášení stravy si rodiče samostatně řeší se školní jídelnou pouze online pomocí internetu na webových stránkách www.strava.cz, a to prostřednictvím přiděleného variabilního symbolu.(Vždy na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování)

 Postup pro registraci objednávání stravy najdete na webových stránkách školní jídelny www.zs-reznickova.cz . Odhlášení stravy je nutno provést do 9. 00 hodin předchozího dne. Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítě ze stravování řádně odhlásit a kromě odhlášení stravy jsou povinni nepřítomnost dítěte řádně omluvit v mateřské škole. Nárok na odebrání stravy v mateřské škole za dotovanou cenu 52,- Kč lze uplatnit pouze první den nepřítomnosti dítěte – obědy se vydávají zákonnému zástupci do vlastních jídlonosičů  od 11.00 do 11:30hodin (poté se z hygienických důvodů likvidují), další dny již nelze stravu v jídlonosiči z mateřské školy odnášet a cena oběda činí 95,- Kč, tj. nedotovaná cena včetně provozní a mzdové režie. Rodiče jsou povinni nahlásit se jako cizí strávníci a oběd si vyzvednut ve školní jídelně Řezníčkova. Podrobnější informace najdete na webových stránkách školní jídelny včetně možností úhrady plateb za stravné a čísel účtů školní jídelny, na které se platby za stravné odesílají. Stravné se platí předem, do 15. dne v měsíci musí být uhrazeno na celý měsíc následující.

Upozorňujeme rodiče, že bez nahlášené stravy nemůže být dítě do mateřské školy přijato.


ŠKOLNÉ (ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)

Výše školného (úplaty) je od 1. 9. 2022 stanovena částkou 1850,- Kč za dítě za jeden kalendářní měsíc, je pro všechny přijaté děti ve všech věkových kategoriích stejná a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠUP (včetně dětí rok před zahájením školní docházky). Úhrada za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na příslušný kalendářní měsíc – např. do 15. září musí být uhrazeno školné za září, do 15. října za říjen atd. Částka 1850 Kč je zákonnými zástupci hrazena bezhotovostně bankovním převodem z účtu 10. den v měsíci na účet školy. Doporučujeme zřídit si trvalý příkaz k 10. dni v měsíci. Školné je splatné i za měsíc, kdy dítě MŠUP nenavštěvuje. Při platbě zadejte do zprávy pro příjemce text ve tvaru: JMÉNO DÍTĚTE – TŘÍDA – ŠKOLNÉ.(např. Jan Procházka – tř. 1, školné)

Na základě ustanovení zákona o dani z příjmu mohou zákonní zástupci jedenkrát ročně při ročním zúčtování uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v mateřské škole ve výši minimální mzdy. Potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání vydává MŠ na žádost zákonného zástupce vždy jednou za rok.

V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách může ředitelka školy částku za školné (úplatu) poměrně snížit. Zákonní zástupci budou o tomto informováni dva měsíce předem. Trvalé příkazy na školné je třeba zadat tak, aby byly ukončeny posledním dnem v červnu (tj. na prázdniny zrušit) a potom v září je znovu obnovit (v době uzavření MŠ o prázdninách se školné neplatí, děti, které jsou na celé prázdniny odhlášeny, školné neplatí)

 

Způsob platby

Školné (úplata) je splatné bankovním převodem na účet školy číslo 107-1731030267/0100 k 15. dni příslušného kalendářního měsíce na příslušný kalendářní měsíc školního roku.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte, přijatého do MŠUP, je platba pro zákonné zástupce povinná, neboť je nedílnou součástí rozpočtu samostatně hospodařící MŠUP. Opakované neuhrazení úplaty v MŠUP je považováno za závažné porušení Školního řádu a provozu, stejně tak neuhrazení platby za stravné.