Ochrana osobních údajů (GDPR)

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci je školskou právnickou osobou zřízenou Univerzitou Palackého v Olomouci. Hlavním účelem činnosti mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání a zajištění školního stravování.

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • zápis k předškolnímu vzdělávání,
  • zajištění předškolního vzdělávání,
  • zápis k základnímu vzdělávání,

Stáhnout podrobné informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci,
Šmeralova 1116/10, 771 47 Olomouc,
IČ:71341412,
telefon: 585639411,
e-mail
: msupol@seznam.cz,
ID datové schránky: ibeqd48

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Eliška Majorová, e-mail ms.gdprdpo@gmail.com

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci vztahují, další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Vámi a Mateřskou školou Univerzity Palackého v Olomouci.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.