Kritéria přijetí do MŠ Univerzity Palackého v Olomouci

Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Univerzity Palackého v Olomouci pro školní rok 2024/2025

Do MŠUP jsou primárně přijímány děti a vnoučata rodičů a prarodičů, zaměstnanců UP, děti studentů UP, zpravidla ve věku od tří let do doby, než nastoupí povinnou školní docházku, které mají od lékaře potvrzenou zdravotní způsobilost a splněné povinné očkování.

Do MŠUP mohou být přijaty pouze děti, které splňují základní požadavky na sebeobsluhu – tj. absence přebalovacích potřeb v době bdění i spánku, používání WC, samostatnost při hygieně, stolování – samostatné používání lžíce, dítě aktivně pomáhá s oblékáním, je schopno odpoutat se od rodičů na delší dobu. (sociální, emocionální a rozumová zralost)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠUP na školní rok 2024/2025 je stanovena na 2200,- Kč za dítě za jeden měsíc. Úplata neobsahuje částku stravného a jednorázové poplatky spojené se vzdělávacím programem (vstupné na akce) apod.

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje s dostatečným časovým předstihem zápis dětí na uvolněná místa pro další školní rok. Termín zápisu je stanoven vždy na první polovinu května a zapisují se děti, které nastoupí v září. Přesný termín a místo pro podání žádostí zveřejní na nástěnkách a na webových stránkách školy.

V případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí maximální povolenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu, jsou kritéria pro stanovení pořadí při zápisu dětí na školní rok 2024/2025 následující:

 1. Děti rodičů zaměstnanců UP, vnoučata prarodičů zaměstnanců UP, děti studentů UP v tomto pořadí:
  • Sourozenci dětí rodičů nebo prarodičů, zaměstnanců UP, děti studentů UP, kteří MŠ již navštěvují a kteří dovrší k 31. 8. 2024 věku tří let, v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • Děti, které dovrší k 31. 8. 2024 čtyř let
  • Děti, které dovrší k 31. 8. 2024 tří let
  Děti jsou přijímány podle věku v pořadí od nejstaršího přihlášeného k nejmladšímu. Přepokládá se dovršení tří let věku v době nástupu do MŠ – tj. do 31. 8. 2024.
 2. Sourozenci dětí rodičů nezaměstnanců UP – jsou přijímány podle věku od nejstaršího – zjišťováno dovršení tří let ke dni 31. 8. 2024. (pouze v případě, že se mateřská škola nenaplní dětmi zaměstnanců UP)
 3. Ostatní – děti rodičů nezaměstnanců UP – jsou přijímány podle věku od nejstaršího – zjišťováno dovršení tří let ke dni 31. 8. 2024. (pouze v případě, že se mateřská škola nenaplní dětmi zaměstnanců UP)

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí. V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dětmi nebo vnoučaty zaměstnanců UP, dětmi studentů UP, přijme ředitelka děti bez příslušnosti rodičů nebo prarodičů k UP.