Zapojení v projektech


Podpora kvality vzdělávání na MŠ UP Olomouc

 


Projekt se Sokolem do života

Naše mateřská škola je zapojena do tohoto projektu, určeného pro nejmenší děti, který je realizován v mateřských školách, v sokolských jednotách a v dalších volnočasových zařízeních. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu

Zaměřuje se na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Hravý pohyb přináší dětem radost, potěšení a opravdu je baví.

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání.

Program je aktivní zejména na sociálních sítích, proto, pokud o něm chcete vědět více, či mít přehled o tom, co se chystá, sledujte facebook nebo instagram. Projekt má také vlastní webové stránky a to na adrese www.sesokolemdozivota.cz

 


Místní akční plán vzdělávání

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše mateřská škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách.

Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.

Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).“


Celé Česko čte dětem

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

https://celeceskoctedetem.cz/


Projekt Mrkvička

Program Mrkvička je určen mateřským školám a dalším organizacím, které májí zájem podporovat ekologickou výchovu u předškolních dětí. Organizačně jej zajišťuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. V současné době je v síti Mrkvička zapojeno přibližně 820 MŠ z celé ČR, z toho v Olomouckém kraji 101.

https://slunakov.cz/mrkev-mrkvicka/ 

 


Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Ve spolupráci s PdF UP je naše mateřská škola nově zapojena do projektu, který si klade za cíl vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům pro vhodné začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků, včetně metodických příruček pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, ZV, G a SOV.

http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/


 

 

Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost

výzkumný pojekt TAČR

Do projektu je mateřská škola zapojena ve spolupráci s PdF UP. Řešitelský tým v rámci projektu vytváří webovou aplikaci s on-line systémem, který bude generovat přehledové tabulky a grafy s výsledky pedagogické diagnostiky dítěte v mateřské škole (diagnostické zprávy). Systém má umožnit učitelům mateřských škol poskytnutí přehledu o pokrocích či stagnaci dítěte a také komplexně nahlížet na na jeho rozvoj v průběhu předškolního vzdělávání. Spolupracující školy řešitelům poskytují zpětnou vazbu k vytvářené aplikaci a spolupracují při jejím ověřování v praxi.