Zápis dětí do MŠ

Termín zápisu dětí do MŠUP na následující školní rok je vždy v dostatečném časovém předstihu zveřejněn na webových stránkách MŠUP, na nástěnkách a na vstupních dveřích budovy školy. Zápis dětí na září následujícího školního roku probíhá v měsíci květnu. K zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem, pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte. Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možné přijímat děti i během školního roku. Pokud se MŠ naplní k 1. 9., v průběhu roku, není možné další děti přijímat. Povolenou kapacitu MŠ nelze překročit.

K zápisu je nutné přinést:

  • řádně vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení od zaměstnavatele, dokládající zaměstnaneckou příslušnost rodiče k UP, u studentů potvrzení o studiu 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti a vnoučata rodičů – zaměstnanců UP a studentů UP podle stanovených kriterií – viz záložka Kritéria přijetí.

Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem o řádném očkování dítěte (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů podle výběrových kritérií – viz záložka Kritéria přijetí). Na přijetí dítěte nemá vliv pořadí přijatých žádostí. Rozhodnout o přijetí dítěte může ředitelka MŠ výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu 3 měsíců, a to v případě, není – li u zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ a zvládat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Žádost o přijetí dítěte si rodiče stáhnou v elektronické podobě z webových stránek MŠUP – záložka Dokumenty, řádně vyplní, podepíší a nechají potvrdit lékařem. Žádosti se odevzdávají při zápisu v termínech určených ředitelkou MŠUP k jejím rukám. Po ukončení zápisu obdrží zákonný zástupce ve stanovené lhůtě vyjádření o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠUP.

Nástup do MŠUP, adaptační doba

Při nástupu dítěte do MŠUP je po dohodě s pedagogy ve třídách uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim – viz Školní řád. Podrobnější informace ohledně nástupu dítěte do MŠUP budou rodičům sděleny osobně nebo na schůzce rodičů nově přijatých dětí, která se koná zpravidla v květnu nebo v červnu v mateřské škole.

Nejpozději v den nástupu dítěte do UMŠ musí zákonný zástupce odevzdat v mateřské škole řádně vyplněný evidenční list (rodiče si jej stáhnou z webových stránek MŠ – sekce dokumenty), který obsahuje základní údaje o dítěti a rodičích a vyjádření dětského lékaře o zdravotní způsobilosti – potvrzení o tom, že je dítě zdravotně schopno zvládnout docházku do mateřské školy. Bez odevzdaného evidenčního listu nemůže být dítě do MŠ přijato.

Před nástupem do MŠ jsou rodiče povinni vyplnit a odevzdat přihlášku ke školnímu stravování, kterou také obdrží v mateřské škole.